TUTKIMUKSET JA ARVIOINNIT

Tutkimukset ja arvioinnit toteutetaan lähettävän tahon pyynnöstä maksusitoumuksella vastaanottokäynteinä Terapianurkassa, ja tarpeen mukaan lisäksi koti-/koulu-/päiväkotikäynteinä. Arviointipaketteja on mahdollista myös ostaa itsemaksettavana palveluna.

Fysioterapia-arvio

Arviossa selvitetään liikkumisen vaikeuksia kokonaisvaltaisesti, ja otetaan kantaa jatkotoimenpiteiden tarpeellisuudesta. Arviosta tehdään tarvittaessa kirjallinen palaute sopimuksen mukaan.

Ota yhteyttä fysioterapeutteihimme kysyäksesi lisää fysioterapia-arviosta!

Neuropsykologinen tutkimus

Lasten neuropsykologista tutkimusta tarvitaan osana lasten kehityksellisten häiriöiden diagnosointia ja oppimisvaikeuksien syiden erittelyä. Sellaisia ovat esimerkiksi kielelliset vaikeudet, tarkkaavuushäiriöt ja hahmottamisvaikeudet. Tutkimuksella kartoitetaan tukitoimenpiteiden ja lääkinnällisen kuntoutuksen tarvetta yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa. Menetelminä käytetään monipuolisia testejä, kyselylomakkeita ja haastattelua. Nuorten kohdalla käytetään tutkimuksen kysymyksenasettelusta ja iästä riippuen sekä lasten että aikuisten menetelmiä. Tutkimuksella kartoitetaan arjenhallintaan, opiskeluun ja työelämään vaikuttavia tekijöitä. Teemme mm. ylioppilaskokelaiden lukitutkimuksia, joiden perusteella voidaan tarvittaessa kirjoittaa lausunto lukihäiriöstä ylioppilastutkintolautakuntaa varten.

Ota yhteyttä neuropsykologiimme kysyäksesi lisää!

Toimintaterapia-arvio

Toimintaterapeutti arvioi muun muassa karkea-ja hienomotoriikkaa, silmän ja käden
yhteistyötaitoja, hahmottamista, aistitoimintoja, päivittäisiä toimintoja, keskittymistä ja tarkkaavaisuutta sekä leikki- ja vuorovaikutustaitoja.

Toimintaterapia-arvio sisältää 4-5 käyntiä sekä tarvittaessa käynnin arvioitavan lapsen, nuoren tai aikuisen lähiympäristössä. Käytössämme on standardoituja testejä, joihin olemme saaneet tarvittavan koulutuksen kuten M-Fun, VMI, TVPS, AMPS, Sensory Profile, SPM, Pikku Portaat, Ludic Behavior, LENE – leikki-ikäisen neurologinen arviointa sekä Learn to Play. Arviosta annamme suullisen ja kirjallisen palautteen.

Ota yhteyttä toimitaterapeutteihimme kysyäksesi lisää arvioinnista!